igtv download

 

Profil firmy

     
 

Spoleènost SoftHouse, s.r.o., je mladou a dynamickou firmou v oboru informaèních technologií. Jedná se o 100% èeskou firmu, která se zamìøuje na software v oblasti evidence dokumentù a sledování obìhu dokumentù po organizaci. Evidence je spojena s ukládáním elektronických dokumentù s možností využití elektronického podpisu.

 
 

 
 

Spoleènost pracuje s nejmodernìjšími technologiemi, hlavní orientace smìøuje k produktùm spoleènosti Microsoft. Aplikaèní vrstva je tvoøena na platformì Microsoft .NET a tím je zajištìno využití nejmodernìjších pøístupù k programování.

 
     
 

Jako dalším, neménì významným, okruhem  èinnosti je tvorba SW na zakázku. Jedná se hlavnì o aplikace internetové, kde je využita platforma ASP.NET.

 
     
  Obchodní firma:   

SoftHouse, s.r.o.

Se sídlem

Na Radosti 50/4

312 13  Plzeò

   Právní forma  

spoleènost s ruèením omezeným zapsána dne 5. listopadu 2004 v obchodním rejstøíku vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 16659

  IÈ:  

263 79 945