igtv download

 

Úøední deska

Od 1.1.2006 vstoupil v platnost nový správní øád - zákon è. 500/2004 Sb., který v §26 ukládá všem správním orgánùm zøídit úøední desku, která musí být nepøetržitì pøístupná. Obsah úøední desky musí být zajištìn i zpùsobem umožòujícím dálkový pøístup (dále elektronická úøední deska).

 Dokumenty v elektronické podobì
 

Vìtšina správních orgánù má vytvoøené šablony pro elektronické dokumenty a do takto pøipravených šablon každý pracovník má možnost vyplnit text úøedního sdìlení.

Pro elektronickou úøední desku je tøeba dokument ještì upravit vzhledem k dodržování zákona na ochranu osobních údajù.

Úøední sdìlení v elektronické podobì (upravené pro elektronickou úøední desku) lze na základì nadefinovaných práv zveøejnit automaticky na elektronické úøední desce bez ohledu na formát vyvìšovaného dokumentu.

Dokumenty pøipravené k vyvìšení na elektronické úøední desce jsou již hotové, koneèné, bez možnosti jakéhokoliv zásahu do jejich obsahu (mají již pøidìlenu spisovou znaèku èíslo jednací).

Definování  pracovníkù s právem pracovat s úøední deskou
 

Vedení úøadu má možnost samo si definovat pracovníky, kteøí budou mít pøístup hotové (schválené) elektronické dokumenty zveøejnit na elektronické úøední desce (tímto pracovníkem mùže být každý zamìstnanec správního úøadu nebo pouze vybraný pracovník).

Zveøejòovanému dokumentu na elektronické úøední desce musí pracovník zadat datum vyvìšení a datum svìšení dokumentu (ve výjimeèných pøípadech prodloužení nebo zkrácení datumu svìšení).

Uložení zveøejòovaných dokumentù
 

Na elektronické úøední desce se zobrazují dokumenty uložené v jednotném úložišti správního úøadu. Jak se dostanou dokumenty do tohoto úložištì? 

  • úøad využívá elektronickou spisovou službu, v našem pøípadì systému EZOP - Elektronické Zpracování Obìhu Pošty (není ovšem podmínkou). V tomto pøípadì má uživatel již pøidìlováním èísla jednacího možnost zpracovaný dokument uložit do centrálního úložištì a definovaným postupem tento dokument zveøejnit na úøední desce.
  • úøad vede spisovou službu pomocí klasických papírových podacích deníkù. V tomto pøípadì je do elektronických dokumentù zapsána spisová znaèka dle pravidel stanovených úøadem zapsána ruènì. Pomocí jednoduchého systému, který umožní pøíslušnému pracovníkovi zadat potøebné údaje ke zveøejnìní dokumentu, lze vytvoøený elektronický dokument uložit do centrálního úložištì.
Pøístup k elektronické úøední desce
  Pøístup k elektronické úøední desce je možno zajistit pomocí odkazu na webu pøíslušného správního úøadu. Nabízíme také naši doménu.
Kdo mùže tento produkt využít?
 

Tento produkt nemusí být využíván pouze správním úøadem, kterému zveøejòování dokumentù ukládá zákon. Lze ho využít i u jiných organizací, které pro své zákazníky vyvìšují dokumenty s urèitým èasovým omezením. Potom jim toto zveøejòování systém elektronické úøední desky automaticky zabezpeèí. 

 

Jsme pøipraveni pøedvést systém pøímo na Vašem pracovišti.