igtv download

 

Informaèní systém EZOP pro vedení elektronické spisové služby

Systém EZOP zajišuje vedení spisové služby. Že nevíte k èemu by pro vás byl dobrý? Tento produkt Vám pomùže udìlat si poøádek v písemnostech (dokumentech v libovolné podobì), které do Vaší organizace pøišly (došlá pošta) nebo vznikly z èinnosti organizace. Každé písemnosti pøidìlí automaticky jednoznaèný identifikátor.
 Charakteristika systému:
  Informaèní systém EZOP zajišuje komplexní vedení spisové služby. S jeho pomocí je možné nahradit veškeré papírové podací deníky a ostatní evidenèní pomùcky s touto problematikou spojené. EZOP øeší evidenci, obìh, schvalování a vyøizování písemností, vèetnì jejich zaøazení do spisù (složek).
Základní funkcionalita systému
 
 • evidence písemností pøijatých organizací od externích partnerù 
 • evidence písemností vzniklých z èinnosti organizace
 • obìh písemností a spisù v organizaci
 • pøedávání a vyøizování písemností a spisù v rámci agendy organizace vèetnì možností urèení koncového pracovníka a zadání termínù pro vyøízení
 • vypravování písemností z organizace na externí partnery
 • sledování celého životního cyklu písemností (od evidence a pohybu po organizaci, až po nastavení skartaèních znakù a lhùt a uložení do pøíruèní spisovny pro pøípadnou následnou archivaci)
 • správa organizaèní struktury organizace pro potøeby obìhu písemností
 • administrace uživatelských pøístupù vèetnì oprávnìní na akce a data
 • univerzální tiskové výstupy nad libovolnými daty
 • tisk poštovních podacích archù
 • možnost využití èárového kódu pro fyzickou evidenci písemností a jejich vypravování
 • nastavení zálohování dat
  Respektování organizaèní struktrury
   EZOP akceptuje organizaèní strukturu organizace a nastavení lze pøizpùsobit aktuálním potøebám (zastupování pracovníkù, delegování práv, definice nadøízených pracovníkù apod.).
  Úložištì elektronických dokumentù
 

Pro ukládání elektronických dokumentù lze využít rùzných typù úložiš (doporuèujeme naše vlastní, nebo MS SharePoint). Systém poté zajišuje øízený pøístup k uloženým dokumentùm.

  Legislativa
  EZOP splòuje legislativní požadavky vycházející z platných zákonù a norem a respektuje i ostatní obecnì platné pøedpisy týkající se vnitøního obìhu a zpracování písemností v organizaci.
Jsme pøipraveni pøedvést systém pøímo na Vašem pracovišti